1. Organizator

1.1. Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa pod nazivom “Galenika Avantura” (U daljem tekstu „Konkurs“), koji će se sprovesti po ovde utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2 Naziv Konkursa je “Galenika Avantura”, a organizuje ga privredno društvo Galenika a.d. Beograd,  i kao jedini isključivi organizator konkursa snosi svu odgovornost koja može nastati u vezi sa Konkursom, a u skladu sa zakonom i ovim Opštim pravilima (u daljem tekstu: “Organizator”).

1.3 Organizatoru u realizaciji konkursa tehničku pomoć pruža privredno društvo Lift Kviz doo, budući da se takmičenje “Galenika Avantura” sprovodi posredstvom online kviza “Lift Kviz” koji je u vlasništvu privrednog društva Lift Kviz doo. Privredno društvo Lift Kviz doo nije organizator, niti koorganizator Konkursa, niti snosi bilo kakvu odgovornost za isplatu/predaju nagrada učesnicima u konkursu niti za bilo kakvu naknadu eventualne štete učesnicima u Konkursu, već isključivo pruža tehničku  pomoć Organizatoru za sprovođenje Konkursa. Organizator je jedini odgovoran za isplatu/predaju nagrada učesnicima Konkursa, u skladu sa ovim Opštim pravilima.

1.4. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 1. Pravo učestvovanja na Konkursu

2.1 Pravo učešća – “Učesnik” na nagradnom Konkursu imaju sledeća lica:

 • državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • državljani Republike Srbije sa prebivalištem i/ili boravištem van teritorije Republike Srbije i
 • strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

2.2 Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji i deca.
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Konkursa, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, te njihovi njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i deca.
 1. Trajanje konkursa

3.1 Konkurs počinje 15.05.2021. godine u 00:00 časova i završava se 29.05.2021. godine u 23:59 časova.

3.2 Lista dobitnika nagrada biće na sajtu www.galenika.avantura.rs.

 1. Mehanizam nagrađivanja i vrste nagrada

4.1. Da bi Učesnik učestvovao u nagradnom Konkursu, potrebno je da preuzme mobilnu aplikaciju „Lift Kviz“ i da učestvuje u minimum jednom od 5 „Galenika Avantura“ Lift kvizova. Učešćem u svakom pojedinačnom kvizu svajaju se poeni, koji se prikazuju na javnoj rang listi na sajtu www.avantura.galenika.rs. Prvu nagradu osvaja onaj takmičar koji ima najviše poena na javnoj rang listi na sajtu www.avantura.galenika.rs, ukoliko dva ili više lica budu imala jednak broj poena na javnoj rang listi biće organizovano Superfinale gde će se odlučiti o pobedniku nagradnog konkursa.

4.2. Nagrade nagradnog Konkursa “Galenika Avantura”:

 • Rang lista je kriterijum prema kome se definiše lista učesnika koji su osvojili nagrade. Prva nagrada osvaja „Galenika Avanturu“ – vaučer u iznosu od 4.500,00 EUR bez PDV-a, koji može da iskoristi za putovanje za dvoje u jednoj od 3 turističke agencijie: Travel Boutique, Filip Travel ili Jungle Travel. Pored vaučera u turističkoj agenciji, pobednik nagradnog konkursa osvaja i platnu karticu sa uplaćenim iznosom u visini od 1.000,00 EUR. Dobitnik prve nagrade (putovanje za dvoje i platnu karticu) preuzima na sebe obavezu i troškove otvaranja računa u banci (u slučaju da nema aktivan račun u banci) i/ili izrade platne kartice u roku od 14 dana po završetku nagradnog Konkursa. Svi iznosi navedeni u EUR će biti uplaćeni u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Prvih 400 učesnika na rang listi osvajaju 400 promotivnih poklon paketa u vrednosti od 3.494,00 RSD sa PDV-om. Poklon paket sadrži 6 proizvoda kompanije Galenika (Pantenol krem, Flovinin plus, Jekoderm mast, Oligovit tablete, Oligogal Zn, Oligogal Hr) i slušalice za muziku u brendiranom pakovanju.

*Finalni spisak dobitnika „Galenika Avantura“ glavne nagrade kao i 400 poklon paketa se objavljuje na kraju nagradnog Konkursa putem javne rang liste. Korisnici koji se nađu ispod 400. mesta na rang listi, a budu imali jedna broj poena kao Korisnici koji se na 400. mestu nalaze, takođe osvajaju Galenika poklon paket.

4.3. Ukoliko učesnik primeti da se na sajtu www.galenika.avantura.rs ne nalazi njegovo ime na rang listi, da je oštećen ili mu nije jasno zašto je uklonjen može da pošalje privatnu poruku na Facebook stranici https://www.facebook.com/galenikars.

 1. Način i rok predaje nagrada

5.1. Organizator će nagrade iz člana 4.2. dostaviti dobitnicima nagradnog Konkursa na kućnu adresu u roku od 30 dana nakon završetka Konkursa.

5.2. Svi dobitnici nagrada biće obavešteni o veb linku koji je potrebno da posete i na kome imaju obavezu da do 26.05.2021. do 23:59h popune formu i ostave svoje kontakt podatke za slanje nagrada (ime, prezime, Lift Kviz korisničko ime, jedinstveni Lift Kviz ekstra život kod, JMBG ili broj pasoša, adresa prebivališta, grad, poštanski broj, datum ostvarivanja nagrade, datum preuzimanja nagrade, vrsta nagrade I vrednost). Dobitnici nagrada će biti obavešteni o gore navedenom veb linku putem notifikacije koju će dobiti na mobilnom telefonu od aplikacije Lift Kviz. Dobitnici nagrada će takođe biti upućeni da veb link mogu dobiti i slanjem privatne poruke na Facebook stranicu https://www.facebook.com/galenikars.

5.3. Ukoliko Organizator 14 dana od dana objavljivanja rezultata, ne može da stupi u kontakt (e-mail ili telefonski poziv) sa dobitnikom nagrade a na osnovu podatka koje je dobitnik nagrade ostavio na veb linku, organizator automatski stiče pravo da kontaktira drugog dobitnika i uruči mu nagradu.

5.4. Prilikom preuzimanja poklon paketa kao i glavne nagrade, putovanja za dve osobe i platna kartica, pobednik Konkursa će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular koji je dat u nastavku teksta, u suprotnom gubi pravo na nagradu. Za nagrade koje se šalju poštom ostaje obaveza dobitnika da popuni ostavljeni formular i da ga pošalje nazad Organizatoru o trošku Organizatora.

Podaci za nagradni Konkurs “Galenika Avantura”
Organizator: Galenika a.d. Beograd, Batajnički drum bb, 11080 Beograd
Ime i prezime dobitnika: 
Lift Kviz korisničko ime: 
Jedinstveni Lift Kviz extra život kod: 
JMBG ili broj pasoša: 
Adresa prebivališta: 
Grad i poštanski broj: 
Datum ostvarivanja nagrade: 
Datum preuzimanja nagrade: 
Vrsta nagrade i vrednost: 

Svojim potpisom na ovom formularu se saglašavam, razumem i potvrđujem da:

– sam preuzeo nagradu;

– dobijenu nagradu ne mogu zameniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu;

– prestaju sve dalje obaveze Organizatora Konkursa prema meni, a sve u skladu sa pozitivnim propisima;

– će Organizator prikupljene podatke iz formulara koristiti isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštim pravilima nagradnog konkursa.

5.5. Osim dobitnika lično, nagradu će moći da preuzme osoba koja ima punomoćje izdato od strane dobitnika čiji je potpis overen od strane javnog beležnika.

5.6. Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 radnih dana od momenta kontaktiranja od strane Organizatora, ukoliko to ne učine u navedenom roku prestaju obaveze Organizatora da uruči nagradu.

5.7. Momentom preuzimanja nagrade od strane dobitnika smatraće se da je Organizator u potpunosti ispuni obaveze prema dobitniku predviđene zakonom i Opštim pravilima ovog Konkursa.

5.8. Ako je dobitnik osoba delimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti, za uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uza davanje na uvid dokumenta o potvrdi identiteta (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih) obavezno je prisustvo roditelja odnosno staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (lična karta ili pasoš) ili njihovo specijalno punomoćje na kojoj je potpis overen od stane javnog beležnika.

5.9. Nagradu nije moguće preneti na treće lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

5.10. Organizator snosi troškove dostave 400 Galenika Poklon paketa. Glavnu nagradu, putovanje za dvoje i platnu karticu, pobednik Konkursa lično preuzima u Beogradu. Organizator ne snosni putne troškove (do i od Beograda) i ostale propratne troškove pobednika Konkursa nastale ovom prilikom, kao ni bilo koje druge zavisne troškove vezane za ostvarenje putovanja koje odabere u sklopu glavne nagrade (izdavanja ličnih putnih isprava, viziranje, vakcinacije, izdavanja negativnih PCR testova i slično).

5.11. Organizator nagradnog Konkursa plaća porez na dohodak građana na prihod ostvaran od nagrada, a sve u skladu sa pozitivnom propisima.

5.12 U slučaju nepovoljnih tržišnih uslova koji mogu da utiču na uručivanje nagrade dobitiku, nagrada može biti zamenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrednosti, prema proceni Organizatora.

 1. Lični podaci

6.1 Učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu.

6.2 Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, te da se mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.3 Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

6.4. Organizator će čuvati podatke o ličnosti onoliko vremena koliko je, shodno odredbama ovih pravila, potrebno za sprovođenje nagradnog konkursa i za dodelu njime predviđenih nagrada, odnosno duže shodno zakonskim obavezama Organizatora nagradnog konkursa. Lični podaci učesnika Konkursa, kao i podaci o ličnosti dobitnika se čuvaju ograničen vremenski period u skladu sa relevantnim zakonima.

 1. Pitanja u vezi Konkursa

7.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na Facebook stranici https://www.facebook.com/galenikars u okviru privatne poruke.

 1. Opšta pravila takmičenja – Lift Kviz

8.1. Korisnici i registracija

8.1.1. Učešće je dobrovoljno i pravo na učešće imaju fizička lica koja imaju najmanje 18 godina na dan prijavljivanja/registracije naloga. 

8.1.2. Da biste učestvovali u Kvizu nije potrebno da izvršite kupovinu ili plaćanje. Prijavite se da učestvujete u Kvizu tako što ćete popuniti svaki od navedenih koraka:

Putem odgovarajuće platforme (Google Play, App Store) preuzmite mobilnu aplikaciju „Lift Kviz“. Da bi učestvovanje u Kvizu bilo moguće neophodno je kreirati korisnički nalog. Korisnički nalog se može kreirati na jedan od sledećih načina uz obavezno unošenje korisničkog imena: 1) unošenjem e-mail adrese i lozinke 2) povezivanjem sa postojećim Facebook nalogom 3) povezivanjem sa postojećim Google nalogom; Korisnički nalog se kreira kada prvi put otvorite Lift Kviz aplikaciju.

8.1.3. U zavisnosti od podešavanja Vašeg telefona, može Vam stići notifikacija da je Kviz počeo da se emituje uživo. Proverite u podešavanjima na svom telefonu da li vam je odobrena push notifikacija za Lift Kviz aplikaciju, kako biste mogli da dobijete obaveštenje neposredno pred početak svakog novog emitovanja Kviza.

8.1.4.  Kliknite  na dugme “Igra je počela”. Lift Kviz će vas automatski povezati sa drugim igračima

8.1.5. Korišćenjem Aplikacije Korisnik izjavljuje i jemči: (1) da su svi podaci koje unosi u Aplikaciju istiniti, tačni, važeći i potpuni; (2) da će održavati tačnost tih podataka i da će po potrebi odmah ažurirati te podatke; (3) da ima pravnu sposobnost i prihvata da se pridržava ovih Pravila Kviza; (4) da nije mlađi od 18 godina; (5) da nije maloletnik u jurisdikciji u kojoj ima prebivalište (6) da neće pristupati Aplikaciji automatizovanim ili neovlašćenim sredstvima, bilo kroz bot, skriptu ili na neki drugi način; (7) da neće koristiti Aplikaciju u bilo kakve nelegalne ili neovlašćene svrhe;(8) da upotrebom Aplikacije neće prekršiti nijedan važeći zakon ili propis  (9) da nije zaposlen u Kompaniji, kao i da nije član porodice nekoga od zaposlenih (roditelj, supružnik, dete, sestra, brat).

8.1.6. Zaposleni, saradnici i ugovorna lica Lift Kviz doo (zajedničko, “zaposleni”), sponzori, partneri ili agencije za marketing i promociju, ili bilo koji drugi subjekti koji su uključeni u razvoj ili administraciju Kviza, sa strane kompanije Lift Kviz doo, i sva lica koja žive u istom domaćinstvu sa zaposlenima, uključujući, ali ne ograničavajući se na članove najuže porodice nemaju pravo da učestvuju u Kvizu, takođe zaposleni i sva povezana lica angažovana od strane Kompanije ne mogu i 6 meseci nakon prestanka rada sa ili za Kompaniju da učestvuju u Kvizu.

8.1.7. Svaki korisnik koji ostvari dobitak nagrade ima uvid u osvojeni broj poena na sajtu www.avantura.galenika.rs . Da bi stekli pravo na nagradu (kao što je navedeno u daljem tekstu), podaci povezani s nalogom korisnika moraju biti tačni i verodostojni.

8.1.8. Lift Kviz zadržava pravo da proveri da li korisnik ispunjava sve uslove za osvajanje nagrade pre, u toku, i nakon Kviza.

8.2. Mehanizam takmičenja i određivanje pobednika

8.2.1. Za potrebe takmičenja „Galenika Avantura” biće emitovano 5 kviz epizoda unutar Lift Kviz aplikacije pod nazivom “Galenika Avantura”. Svaki kviz će se sastojati od 12 pitanja iz raznih oblasti (prvi kviz konkretno: Hrana i piće, Ljudsko telo, Književnost, Muzika, Matematika, Hemija, Istorija, Filmovi i serije, Geografija, Biljni i životinjski svet, Sport). Korisnik koji nakon tih pet kviz epizoda ostvari najveći broj poena na rang listi osvaja nagradu- Putovanje za dve osobe i platnu karticu, a sve u skladu sa članom 4.2 tačka 1. ovih Opštih pravila nagradnog konkursa. Ukoliko takvih Korisnika bude više, odnosno ukoliko budu delili prvo mesto na rang listi sa jednakim brojem poena, za te Korisnike će biti organizovana posebna kviz epizoda Galenika Avantura- Superfinale. Osim toga, Korisnici koji se nađu na prvih 400 mesta na rang listi nakon pet kviz epizoda Galenika Avantura, osvajaju Galenika poklon paket, bliže definisano u članu 4.2. tačka 2 ovih Opštih pravila nagradnog konkursa. Korisnici koji se nađu ispod 400. mesta na rang listi, a budu imali jednak broj poena kao Korisnik koji se na tom mestu nalazi, takođe osvajaju Galenika Poklon paket.

8.2.2. Kada kviz epizoda počne, korisnici imaju po deset sekundi da odgovore na svako od dvanaest pitanja označavanjem samo jednog od tri ponuđena odgovora.

8.2.3. Kriterijum za odabir pobednika kviz epizode Galenika Avantura je takav da će u svakoj od prvih pet kviz epizodi pobednik biti Korisnik koji je uspeo da odgovori tačno na svih 12 pitanja. Ukoliko je više korisnika ispunilo ovaj uslov, ukupan broj poena pojedinačnog kviza se jednako deli na broj pobednika kviza.

8.2.4. Ukoliko Korisnik da netačan odgovor na bilo koje pitanje tokom igranja Kviza, eliminisan je iz takmičenja za nagradu do kraja te kviz epizode, ali i dalje može da gleda tu epizodu. U slučaju da Korisnik ima “Ekstra život”, može ga iskoristiti jednom u toku Kviza, osim na poslednjem-dvanaestom pitanju, i na taj način nastaviti da igra Kviz.

8.2.5. Korisnik može osvojiti “Ekstra život” deljenjem svog jedinstvenog koda koji se nalazi u Aplikaciji sa drugim licima koja nemaju prethodno registrovan korisnički nalog.  Unošenjem tog koda od strane novog Korisnika u Aplikaciju, Korisnik koji je poslao svoj jedinstveni kod dobija “Ekstra život”. Korisnik samo jednom može iskoristiti kod dobijen od strane drugog Korisnika, ali ga može poslati drugim licima neograničeni broj puta.

8.3. Galenika Avantura- Superfinale

8.3.1. Ova kviz epizoda biće organizovana samo u slučaju da više od jednog Korisnika nakon prvih pet kviz epizoda Galenika Avantura ima jednak broj poena kao Korisnik koji je ostvario najveći broj poena na rang listi.

8.3.2. GalenikaAvantura Superfinale će u slučaju ispunjavanja ovog uslova biti emitovana 29.05.2021. godine. Tačan termin emitovanja biće naveden na veb stranici-www.avantura.galenika.rs.

8.3.3. Korisnici koji ispune uslov da učestvuju u ovoj kviz epizodi (u nastavku “Finalisti”) biće kontaktirani kroz Lift Kviz aplikaciju po završetku pete kviz epizode Galenika Avantura.

8.3.4. Kako bi ostvarili uslov da učestvuju u kviz epizodi Galenika Avantura Superfinale, Finalisti imaju obavezu da u roku od dana kontaktiranja do 26.05. do 23:59h na veb linku ostave sledeće podatke: Ime, prezime, Lift Kviz korisničko ime, jedinstveni Lift Kviz extra život kod, JMBG ili broj pasoša, adresa prebivališta, grad, poštanski broj, datum ostvarivanja nagrade, datum preuzimanja nagrade, vrsta nagrade i vrednost, kontakt telefon. Ove podatke prikuplja I obrađuje organizator nagradnog Konkursa. Podaci će biti korišćeni samo u svrhe organizacije kviz epizode Galenika Avantura Superfinale i dodelu nagrada. Organizator nagradnog Konkrsa sa kompanijom Lift Kviz d.o.o. deli sledeće podatke: korisničko ime e-mail adresa. Lift Kviz d.o.o. će ove podatke koristiti samo u svrhe ogranizacije kviz epizode Galenika Avantura Superfinale, kao i za verifikaciju pobednika. Po završetku dodela nagrade, ovi podaci će biti izbrisani i neće biti korišćeni u bilo koje druge svrhe.

8.3.5. Finalisti će putem e-mail adrese biti obavešteni o veb lokaciji na kojoj će se održati kviz epizoda Galenika Avantura Superfinale. Učestvovanje je moguće uz korišćenje pametnog telefona ili računara.

8.3.6. Pobednik kviz epizode Galenika Avantura Superfinale (ujedno i pobednik takmičenja Galenika Avantura) biće onaj Korisnik koji najviše puta bude odgovorio tačno na postavljena pitanja. Svako pitanje ima tri ponuđena odgovora. Korisnik koji na postavljeno pitanje odgovori netačno, nema više pravo da nastavi da se takmiči za nagradu, ali može da nastavi da prati odnosno gleda tu kviz epizodu. U posebnom slučaju, kada niko od Finalista ne odgovori tačno na postavljeno pitanje, svi koji su na prethodno pitanje odgovori tačno nastavljaju da učestvuju u takmičenju. Kada samo jedan Korisnik odgovori tačno na postavljeno pitanje, on odnosi pobedu u ovoj kviz epizodi, kao i celokupnom takmičenju. Organizator takmičenja ima pravo da od pobednika ove kviz epizode zatraži dodatne podatke kako bi ga verifikovao.

8.3.7. Ukoliko verifikacijom pobednika organizator utvrdi da Korisnik odnosno pobednik kviza nije imao pravo učešća u ovoj kviz epizodi, odnosno da je prekršio Pravila takmičenja (maloletan je, u srodstvu sa organizatorima I sl.) pobednik će biti poništen i organiovaće se novo Superfinale na način definisan u članu 8.3.

8.3.8. U ovoj kviz epizodi nije moguće koristiti Extra život.

8.3.9. Samo Finalisti imaju mogućnosti učestvovanja u ovoj kviz epizodi. Kviz epizoda Galenika Avantura Superfinale biće javno dostupna i uživo emitovana putem linka koji će prethodno biti najavljen na veb stranici www.avantura.galenika.rs .

8.4. Rok za prijavu

8.4.1. Kviz epizode “Galenika Avantura” će se emitovati u pet termina u periodu od 15.05-23.05 2021. godine. Termini emitovanja svake kviz epizode biće najavljeni na veb stranici www.avantura.galenika.rs kao i unutar Lift Kviz aplikacije najmanje 24h pre početka emitovanja.  Lift Kviz d.o.o.  ima pravo da u dogovoru sa organizatorom nagradnog Konkursa menja termine emitovanja.

8.4.2.  Pokretanjem Aplikacije korisnici se uključuju u kviz “Galenika Avantura” dok se emituje uživo. Ukoliko se Korisnik uključi nakon početka čitanja pitanja, gubi pravo da odgovara na ista, ali može da nastavi da gleda Kviz.

8.5. Nagrade

8.5.1. Pobednik pojedinačne kviz epizode “Galenika Avantura” će biti Korisnik koji je odgovorio tačno na svih 12 pitanja. Ukoliko je takvih korisnika više, oni će podeliti ukupan broj poena na jednake delove. Korisnik koji je odgovorio tačno na svih 12 pitanja će na kraju kviz epizode dobiti obaveštenje u Aplikaciji da je pobedio.

8.5.2. Pobednik svake kviz epizode “Galenika Avantura” koja se emituje uživo osvaja nagradu u vidu određenog broja poena, čiji će iznos za svaku posebnu kviz epizodu biti naveden u Aplikaciji najmanje 24 sata pre početka kviz epizode Galenika Avantura, kao i tačno vreme početka kviz epizode. Ako samo jedan korisnik odgovori tačno na sva postavljena pitanja tokom jedne epizode kviza ima pravo da osvoji celokupan fond predviđen za tu epizodu. U slučaju da ima više pobednika, pobednici će nagradu podeliti na jednake delove. Korisnik ima uvid u sve osvojene nagrade odnosno poene, na veb stranici www.avantura.galenika.rs . Nagradni fond za prvu kviz epizodu Galenika Avantura će iznositi 10 000 poena, za drugu 20 000 poena, za treću 30 000 poena, za četvrtu 40 000 poena, za petu 50 000 poena

8.6. Pravila ponašanja i ograničenja

8.6.1.  Svaki Korisnik može da otvori, održava, koristi i kontroliše samo jedan nalog. Svaki nalog može da bude u vlasništvu, održavan, korišćen i kontrolisan od strane samo jednog Korisnika. Da bi se izbegla sumnja, korisnici ne mogu da budu suvlasnici drugih naloga.

8.6.2. Takmičenje Galenika Avantura  će se odvijati pod nadzorom oganizatora nagradnog Konkursa. Odluke organizatora nagradnog konkursa su konačne i obavezujuće u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na takmičenje. Ako se ustanovi da Korisnik koji je osvojio nagradu: (1) nije pružio istinite, tačne, važeće i potpune podatke prilikom registracije ili unosa podataka za isplatu nagrade; (2) se ne pridržava Uslova korišćenja; (3) jeste mlađi od 18 godina; (4) jeste maloletnik u jurisdikciji u kojoj ima prebivalište (5) jeste ostvario dobitak automatizovanim ili neovlašćenim sredstvima, bilo kroz bot, skriptu ili neki drugi način; (6) jeste koristio Aplikaciju u bilo koje nelegalne ili neovlašćene svrhe, prekršio bilo koji važeći zakon ili propis; (7) jeste zaposlen kod Organizatora Kviza ili je član porodice nekoga od zaposlenih ili saradnika, Lift Kviz d.o.o. i Organizator zadržava pravo da privremeno ili trajno deaktivira nalog korisnika i da ga diskvalifikuje iz daljeg takmičenja, odnosno ne uruči mu osvojenu nagradu.

 8.7. Kršenje pravila 

8.7.1. Kompanija Lift Kviz d.o.o. koja tehnički sprovodi takmičenja „Galenika Avantura” izričito zadržava pravo da deaktivira registrovane naloge za koje veruje da su generisani automatizovanim sredstvima ili programerskim automatizacijama ili koje narušavaju Pravila takmičenja. Registrovani nalozi generisani softverskom skriptom, botovima ili drugim automatizovanim sredstvima smatraće se nevažećim, odnosno biće deaktivirani.

8.7.2. Odluke Organizatora su konačne i obavezujuće u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na takmičenje. Organizator neće biti obavezna da dodeljuje bilo koje druge nagrade osim nagrade navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može dodeliti nekom drugom, ne može se prenositi i ne može se zameniti.

8.8. Ostale odredbe

8.8.1.  Svaki Korisnik korišćenjem Aplikacije potvrđuje da je upoznat sa ovim Pravilima takmičenja.

8.8.2.  Lift Kviz d.o.o. kao ni Organizator neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju davanja netačnih ili neistinitih podataka od strane Korisnika Aplikacije, niti će biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja na taj način može da nastane.

8.8.3. Kviz epizoda Galenika Avantura se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Lift Kviz d.o.o. ni Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju kviz epizoda Galenika Avantura,po prestanku tih okolnosti biće organizovan novi termin koji će u biti komuniciran javnosti na stranici www.avantura.galenika.rsnajmanje 24 sata pre početka kviza.

8.8.4. Korisnik koji učestvuje u Takmičenju može da budu diskvalifikovan ako prekrši zvanična Opšta pravila nagradnog konkursa. Organizator po sopstvenom nahođenju, može da diskvalifikuje Korisnika iz Takmičenja, tako što: suspenduje, ograniči ili ukine njegov nalog ako proceni da se Korisnik ponaša neprikladno, da vara ili da na neki drugi način ometa Kviz ili druge Korisnike. Neprikladno ponašanje podrazumeva, ali nije ograničeno na: falsifikovanje ličnih podataka, uključujući i podatke koji su neophodni za primanje nagrade; kršenje bilo kojih odovih Pravila, korišćenje neovlašćenih metoda kao što su neovlašćene skripte ili druga automatizovana sredstva; zloupotreba administracije Aplikacije ili pokušaj da se na bilo koji način manipuliše kompjuterskim programima koji su povezani sa Aplikacijom; uzimanje podataka od drugih Korisnika i spamovanje drugih Korisnika; vređanje i neprimereni komentari ili bilo koji drugi oblik nasilja u okviru korišćenja Aplikacije; Korisnik prihvata da oduzimanje i/ili vraćanje nagrade ni na koji način ne sprečava Organizatora da informiše nadležne organe, i/ili da vodi krivični ili građanski postupak u vezi sa takvim ponašanjem.

8.8.5.  Korisnik učestvuje u takmičenju na sopstvenu odgovornost. Kompanija Lift Kviz d.o.o. kao ni Organizator neće biti odgovorni za: (1) neuspela, vraćena ili pogrešno upućena obaveštenja usled netačnosti podataka koje je Korisnik uneo prilikom registracije naloga; (2) odgovore na obaveštenja pobednika koji su izgubljeni, zakasneli, nepotpuni, nečitljivi, nerazumljivi, pogrešno upućeni, oštećeni ili na drugi način nisu primljeni od strane primaoca u celini ili delimično ili zbog kompjuterske ili tehničke greške bilo koje vrste; (3) elektronske greške, tehničke greške bilo koje vrste u hardveru ili softveru, izgubljene ili nedostupne internet konekcije, ili neuspele ili zakasnele kompjuterske transmisije koje mogu da ograniče mogućnost Korisnika da učestvuje u takmičenju; (4) bilo kakve tehničke greške na telefonskoj mreži, on-line sistemu, softveru; odložene mrežne konekcije, programske ili druge greške koja je ljudske, mehaničke ili tehničke prirode, ili njihove kombinacije, uključujući i bilo kakvo oštećenje na telefonu Korisnika ili bilo kog drugog lica koje nastane prilikom korišćenja Aplikacije.

 1. Završne odredbe

9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

9.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem FB internet stranice Organizatora https https://www.facebook.com/galenikars i stranice www.avantura.galenika.rs .

9.3. U prilogu ovih Opštih pravila nagradnog konkursa se nalaze opšta pravila Turističkih agencija (Travel Boutique, Filip Travel i Jungle Travel) koji su organizatori turističkog putovanja definisanog članom 4.2. tačka 1. ovih Opštih pravila nagradnog konkursa, i Korisnik odnosno dobitnik glavne nagrade je prihvatanjem ovih Opštih pravila nagradnog konkursa saglasan sa opštim pravilima navedenih turističkih agencija.

9.3 U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je privredni sud u Beogradu.

 1. Kršenje pravila i zloupotrebe

10.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učešće u nakradnom Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz Konkursa. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava ili krši Opšta pravila nagradnog konkursa, Organizator zadrava pravo da ga isključi iz Konkursa.

PRILOG 1: Opšta pravila turističke agencije “Travel Boutique” + -

Specijalni uslovi putovanja:

Usled pandemije zarazne bolesti Covid-19 (korona virus), te preduzetim merama nadležnih državnih organa radi suzbijanja i sprečavanja širenja navedene zarazne bolesti i zaštite stanovništva od te bolesti, agencija TRAVEL BOUTIQUE kao društveno odgovorna kompanija ovim upućuje informacije svojim budućim putnicima pre zaključivanja ugovora o putovanju po zahtevu putnika.

Agencija TRAVEL BOUTIQUE bavi se organizacijom individualnih putovanja isključivo po zahtevu i kriterijima svakog putnika.

Obaveštavamo buduće putnike da rezervacija avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja predstavljaju dve potpuno odvojene usluge, te da svaka od njih ima svoja pravila i uslove. Usled okolnosti koje se u vreme pandemije ne mogu predvideti, (otkazivanje i pomeranje letova, restrikcije zemlje u koju se putuje ili bilo koja sprečenost hotela da primi goste i sl.) savetujemo da se izaberu fleksibilne opcije i avio karata i hotela, koje se najbolje mogu uskladiti ukoliko dođe do bilo kakvih promena.

Agencija TRAVEL BOUTIQUE bavi se uslugama rezervacije i sistemskog izdavanja avio karata, te ovim napominjemo da je avio kompanija, čiju avio kartu putnik izabere, krajnji pružalac usluge i primenjuju se njena pravila i uslovi.

U tom smislu prilikom otkazivanja avio karte iz bilo kog razloga  (otkaz od strane avio kompanije, zatvaranje zemlje u koju je planirano putovanja, druga sprečenost putnika da putuje i slično) agencija TRAVEL BOUTIQUE će pružiti putniku svu asistenciju u okviru svojih mogućnosti da na najbolji mogući način ostvari svoja prava, ali nema nikakve ingerencije nad avio kompanijom, te iz tog razloga ne može ni snositi bilo kakve troškove prouzrokovane gore navedenim razlozima.

Agencija TRAVEL BOUTIQUE je posrednik u prodaji avio karata, te sva odgovornost i pravila prilikom otkazivanja letova iz bilo kog razloga i u bilo kom roku i dalja postupanja sa avio kartom podležu isključivo poslovnoj politici avio kompanije sa kojom je let planiran.

Agencija TRAVEL BOUTIQUE u slučaju otkaza avio karte iz bilo kog razloga ima pravo da zadrži uplaćeni iznos servisne takse za rezervaciju i izdavanje avio karte.

Kod rezervacije hotelskog smeštaja i sličnih usluga savetujemo buduće klijente da prilikom rezervacije zbog novonastale situacije odaberu najfleksibilnije opcije koje dozvoljavaju besplatan otkaz ili imaju mogućnost što veće refundacije u slučaju odustanka i/ili nedolaska na destinaciju/hotel.

Agencija TRAVEL BOUTIQUE nema nikakve ingerencije nad izabranim hotelima po izboru putnika,  već svaki hotel ima svoje uslove i svoju politiku povraćaja odnosno nadoknade u slučaju odustanka.

Shodno dobrim poslovnim običajima kojima se rukovodi TRAVEL BOUTIQUE, agencija će se truditi da blagovremeno putnike informiše o protokolima ulaska u zemlje u koje putuju. Putnici su takođe u obavezi da prate isključivo zvanične informacije, odnosno propisane protokole nadležnih državnih organa zemalja u koje putuju.

Ovo, posebno ističemo imajući u vidu učestalost i brzinu kojim se stvari menjaju za svaku zemlju posebno. Pod ovim podrazumevamo upotrebu odgovarajućih testova, online prijava, QR kodova kao i preuzimanje odgovarajućih aplikacija i slično, a koji pojedine zemlje propisuju za ulazak u zemlju.

Neophodno je da zbog okolnosti usled pandemije zarazne bolesti Covid-19, putnici prate i zvanična saopštenja nadležnih organa Republike Srbije, a koji u zavisnosti od trenutne situacije mogu doneti neke dodatne mere prilikom ulaska u Republiku Srbiju kao što su obaveza karantina, posedovanje odgovarajućih testova ili nekih drugih mera, a sve u cilju suzbijanja širenja korona virusa.

Agencija TRAVEL BOUTIQUE posebno ukazuje budućim putnicima da prilikom odabira zdravstvenog osiguranja posebno obrate pažnju da li u potpunosti obuhvata troškove lečenja izazvanog zaraznom bolešću Covid-19 .

Predlažemo da, zbog potencijalno velikih troškova koji mogu da nastanu usled zaraze korona virusom, prilikom odabira zdravstvenog osiguranja uzmu polisu sa što većom pokrićem, odnosno da polisa koju odaberu pokriva i troškove povratka u zemlju ukoliko se desi osigurani slučaj.

Vanredne situacije u vezi eventualnog povratka, te dodatnih troškova, troškovi eventualnog karantina, pomeranja avio karte i slično, ne mogu pasti na teret agencije. Agencija TRAVEL BOUTIQUE u skladu sa svojim načelima poslovanja koji obuhvataju sve vrste asistencije, trudiće se da pronađe najbolje moguće opcije u intresu putnika, ali ne može snositi finansijske obaveze u bilo kom smislu i u bilo kom iznosu.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

1.PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom  u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora  sa istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ TRAVEL BOUTIQUE” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa,štoPutnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem e-mailom, usmenim putem telefonom ili lično u poslovnici agencije. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno.  Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

 1. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

– U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo Organizator saglasio,
– Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga  u realizaciji Programa,  delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
– Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku,
– Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
– Sve usmene i bilo koje druge vrste  informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

 1. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

– Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
– Da sam obezbedi  fakultativne polise putnog osiguranja, jer  iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
– Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
– Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
– Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga  ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
– Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
– Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
– Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
– Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

 1. CENE I SADRŽAJ USLUGA:

Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima  primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora  i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji,  pripreme i organizacije  putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu  koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove:  lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora  ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu  određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

 1. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 60 dana) – Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama  ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca  usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice,  prevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje  i ne podrazumevaju boravak  u  hotelu   ili  mestu   opredeljenja –  već  samo  označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja  pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza. Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

 1. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:
– Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
– Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
– Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
– Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga,
– Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga,  ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta,
– Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:
– Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija),
– Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi,
– Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak,
– Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom putovanja.

U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru  putuju  deca, starija lica, ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.

8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
– Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati  broj sedišta,
– Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja,
– Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova,
– Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. –  Putnik je dužan da se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),
– Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja,
– Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima,
– Prevoz Putnika vazdušnim, 
železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se i direktna  je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa propisima i običajima,kojima se regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.

 1. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik  agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen  da utvrđuje  validnost   putnih   i   drugih   isprava   i   dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti  ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja  itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.

 1. PRTLJAG:

Posebno se upozorava Putnik  da: Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za  prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta,  i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo(lični portljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja,  ili direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne  preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lična dokumenta,  stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako je moguće.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.

 1. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO). Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
– Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
– Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje,
uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,  prinudno sletanje,  gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.
UkolikoPutnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

 1. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (360 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade učinjenih administrativnih troškova i stvarnih pričinjenih troškova, kao deo ukupne cene. Pod stvarnim pričinjenim troškovima se smatraju avio karte iz redovnog linijskog saobraćaja koje se ne mogu refundirati od strane avio kompanija ili troškovi smeštaja ili drugih usluga koje su nerefundabilne od strane krajnjeg izvršioca usluga. 20 % ako se otkaže 59 do 42 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 41 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog  mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
– iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja,  brata ili  sestre Putnika, usvojenika i usvojioca, smrti  putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca –  poziva za vojnu vežbu Putnika ili  elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi Ugovor.
AVIO KARTA na redovnim linijama avio prevoznika je STVARNO PRIČINJEN TROŠAK. Podleže naplati svih 100% troškova bez obzira na razlog otkaza i načina kupovine, odnosno da li je karta kupljena kroz cenu aranžmana ili samo avio prevoz. Takođe, stvarno učinjeni trošak predstavlja troškove nerefundabilnog smeštaja, voznih ili brodskih prevoznika ili drugih karata, administrativne troškove organizatora, kupljene ulaznice ili uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu refundirati.
U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca  usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator  je dužan da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili  da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova,  ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

 1. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A 10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.
Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 0006/2020 od 26.11.2020.godine zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Broj bankarske garancije  265-60-15926-23 od 03.12.2020. godine izdate od Raiffeisen banka AD Beograd.
Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci , računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju  bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: [email protected].
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 1. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:

Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno  dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11 344 00 44, faksa +381 11 344 00 44, radnim danima od 10 do 18h, subotom od / h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: [email protected] . Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora,  mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se  može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora  o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od petnest dana od dana završetka putovanja,  odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju  (pisanu reklamaciju  na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke  i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.
Poželjno je da reklamaciju  Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, Molerova br. 3.

Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije,  elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija  u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene  po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

 1. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje:  Program po  zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (360 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade učinjenih administrativnih troškova i stvarnih pričinjenih troškova, kao deo ukupne cene. Pod stvarnim pričinjenim troškovima se smatraju avio karte iz redovnog linijskog saobraćaja koje se ne mogu refundirati od strane avio kompanija ili troškovi smeštaja ili drugih usluga koje su nerefundabilne od strane krajnjeg izvršioca usluga.

20 % ako se otkaže 59 do 42 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 41 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i  „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu,koja ne obuhvata uslugu noćenja Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 eur,  u dinarskoj protivvrednosti, po zvanicnom sdrednjem kusru, na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti. 
Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge. 

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i  saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja… koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. 

 1. OBAVEZNOST PRIMENE:

Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14  za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika  dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа,  na način predviđen propisima R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 03.12.2020. god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni 27.01.2020. godine.

PRILOG 2: Opšta pravila turističke agencije “Filip Travel” + -

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 68, stav 1. tačka 2., a u skladu sa članovima 70 i 71  Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019)  FILIP TRAVEL DOO BEOGRAD stavlja van snage svoje Opšte uslove putovanja od 25.01.2020. godine i utvrđuje Opšte uslove putovanja navedene u daljem tekstu, koji važe od 01.10.2020. godine. Opšti uslovi putovanja FILIP TRAVEL-a usklađeni su sa Zakonom o turizmu R Srbije, drugim važećim zakonskim propisima, kao i sa standardima nacionalnog udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA).

 1. PRIJAVLJIVANJE I UGOVOR O PUTOVANJU

1.1 Za putovanja koje organizuje FILIP TRAVEL (u daljem tekstu: organizator putovanja) putnik može da se prijavi u njegovim turističkim poslovnicama (registrovanim ograncima), u agencijama korisnicima franšize ili poslovnicama ovlašćenih turističkih agencija – subagenata (posrednika) (u daljem tekstu: posrednik) koje sa organizatorom putovanja imaju zaključen ugovor o posredovanju. Kada posrednik u programu putovanja organizatora putovanja i Ugovoru o putovanju sa putnikom ne naznači svoje svojstvo posrednika, organizator putovanja ne odgovara za izvršenje programa putovanja prema putniku, već je to obaveza posrednika.

– Rok za prijavljivanje je najkasnije 20 dana pre polaska (ili do popune mesta), ako drugačije nije naznačeno u pojedinačnim programima putovanja.

1.2 Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora – potvrde o putovanju/garancije putovanja, u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj). Potpisivanjem standardnog Ugovora –  potvrde o putovanju/garancije putovanja (koji je istovremeno i prijava za putovanje i potvrda o garanciji putovanja), putnik potvrđuje u svoje ime i u ime svih putnika čija su imena navedena u pomenutom ugovoru:

 1. a) da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja;
 2. b) da je upoznat sa njima i da ih u celosti prihvata;
 3. c) da ih u celosti prihvataju ostali putnici u čije je ime potpisao Ugovor o putovanju;
 4. d) da je upoznat, kao i svi putnici navedeni u ovom ugovoru sa nazivom i adresom lica sa kojim   je zaključio ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete;
 5. e) da je upoznat, kao i svi putnici navedeni u ovom ugovoru sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.

Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja su, uz program konkretnog putovanja, sastavni deo Ugovora o putovanju koji potpisuju putnik i organizator putovanja; njima se određuju osnovna prava i obaveze potpisnika i obavezujući su za obe ugovorne strane.

1.3 Preporučuje se svim zainteresovanima za putovanja da se, pre zaključenja Ugovora o putovanju, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije putem sajta www.evropa.rs ili na drugi način, kao i da se informišu o zemljama tzv. umerenog i visokog rizika putem sajta Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (www.mfa.gov.rs).

1.4 Pre zaključenja Ugovora o putovanju organizator putovanja može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u programu putovanja, pod uslovom da o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja, u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa.

1.5 U slučaju postojanja razlike između prijave putnika i izmenjenog predloga organizatora putovanja, novi program putovanja se smatra novim predlogom koji obavezuje organizatora putovanja narednih 48 časova. Ukoliko putnik ne obavesti organizatora putovanja u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni program putovanja – ponudu, ugovor se smatra sporazumno raskinutim.

 1. CENE PUTOVANJA, USLOVI I NAČIN UPLATE

2.1 Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazana u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima  primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora putovanja  i ne mogu biti predmet prigovora putnika. Prodajna cena iz ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaj, ishranu, prevoz, transfere, redovne usluge predstavnika na destinaciji,  pripremu i organizaciju putovanja, i iskazana je u jedinstvenom iznosu  koji putnik plaća.

2.2 Plaćanje za fakultativne izlete u inostranstvu obavlja se u inostranstvu, isključivo u stranoj valuti, direktno neposrednom izvršiocu usluge.

2.3 Organizator putovanja može da predvidi da i druge usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plati direktno partneru organizatora putovanja u inostranstvu. Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.

2.4 U svakom pojedinačnom programu putovanja navedene su usluge koje su uključene, kao i one koje nisu uključene u cenu putovanja, kao i način plaćanja cene putovanja.

– U cenu putovanja, je, po pravilu, uključeno: usluge prevoza, smeštaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, transfera, usluge vodiča i/ili pratilaca grupe.

– U cenu putovanja, po pravilu, nije uračunato (sem ako programom putovanja nije drugačije predviđeno ili posebno ugovoreno): fakultativni programi, korišćenje ležaljki i suncobrana, pribavljanje viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranje putnika i prtljaga, usluga sobnog servisa (room service), korišćenje sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervacija posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškovi smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci, nošenje prtljaga i dr.
– Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja određeni su od strane neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika, organizator putovanja ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.

2.5 U slučaju neblagovremene uplate akontacije, doplate ili cene putovanja u celosti od strane putnika, organizator putovanja može da odustane od ugovora o putovanju i da traži nadoknadu u skladu sa tačkom 12 ovih Opštih uslova putovanja.

2.6 Cene putovanja se formiraju na osnovu poslovne politike organizatora putovanja i one ne mogu da budu predmet prigovora ili reklamacije.

 1. PRAVO PUTNIKA NA OTKAZIVANJE UGOVORA ZBOG PROMENE CENE PUTOVANJA

3.1 Ako je posle zaključenja Ugovora o putovanju došlo do promene cene prevoza ili deviznog kursa, kao i u drugim zakonom predviđenim slučajevima, organizator putovanja zadržava pravo da poveća ugovorenu cenu za odgovarajući iznos, najkasnije osam dana pre početka putovanja.

3.2 Za povećanje objavljene cene do 10% nije potrebna saglasnost putnika.

3.3 Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može isključivo u pisanoj formi da zahteva zamenu za slično putovanje iz ponude organizatora putovanja bez doplate ili da otkaže Ugovor o putovanju bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 sati od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene. U slučaju otkaza Ugovora o putovanju po ovom osnovu ima pravo na vraćanje uplate koju je izvršio. Ukoliko u naznačenom roku putnik u pisanoj formi ne obavesti organizatora putovanja da odustaje od Ugovora, smatra se da je prihvatio novu cenu.
3.4 Naknadno objavljena sniženja cene putovanja od strane organizatora putovanja (npr. popust tipa “last minute” ili uplate do određenog datuma) ne mogu da se odnose na već zaključene Ugovore o putovanju i ne mogu da budu osnov bilo kakvog prigovora ili reklamacije od strane putnika.

 1. OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA I OBAVEZE PUTNIKA

4.1 Obaveze organizatora putovanja pre realizacije putovanja su:

– da sa putnikom zaključi Ugovor o putovanju, u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj), u koji će uneti posebne zahteve putnika ukoliko se sa njima na isključiv način saglasio;

– da putniku stavi na raspolaganje program putovanja, Opšte uslove putovanja, kao i potvrdu o garanciji putovanja, u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj);

– da informiše putnika o ponudi putnog osiguranja;

– da putniku dostavi ime i broj telefona vodiča ili ime, i broj telefona svog lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona organizatora za nužnu pomoć putniku, za sva organizovanja putovanja iz objavljenih programa putovanja.

4.2 Obaveze putnika pre polaska na putovanje su:
– da se detaljno upozna sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja i garancijom putovanja i da zaključenjem Ugovora o putovanju (u svoje ime kao i u ime lica za koje zaključuje ugovor) potvrdi da ih u celosti prihvata;

– da uplati akontaciju i ugovorenu cenu u celosti pod uslovima, u rokovima i na način predviđen Opštim uslovima putovanja, programom putovanja i Ugovorom o putovanju;

– da organizatoru blagovremeno dostavi tačne podatke i sva dokumenta potrebna za organizovanje putovanja (kao i za eventualno pribavljanje ulaznih viza, isključivo ukoliko putnik posebnim sporazumom angažuje organizatora putovanja za pribavljanje ulaznih viza u ime i za račun putnika). U slučaju da zbog zakašnjenja, netačnih i nepotpunih podataka, kao i nedostataka u vezi sa putnim ispravama putnika, njihovim prtljagom i sl., proisteknu neželjene posledice (dopunski troškovi, doplata za izdavanje nove avionske karte, nemogućnost korišćenja pojedinih usluga i slično), putnik će ih snositi u celosti;

– da poštuje propise R Srbije, tranzitne i odredišne zemlje, posebno propise u vezi sa samim putovanjem, a pre svega: granične, carinske, sanitarne, monetarne i dr. relevantne propise;

– da sam obezbedi polisu zdravstvenog osiguranja;

– da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika organizatora putovanja o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

 1. SADRŽAJ I TRAJANJE PUTOVANJA

5.1 Sadržaj putovanja je celina usluga, opisanih i ponuđenih u programu putovanja, koje organizator putovanja pruža tokom putovanja i za koje je objavio jedinstvenu cenu.
5.2 O ostvarivanju sadržaja i odvijanju putovanja u skladu sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja – tokom samog putovanja – staraju se vodiči, pratioci ili predstavnici organizatora putovanja čija su glavna zaduženja: a) informisanje i b) asistencija putnicima na licu mesta; ta dva zaduženja su u osnovi njihovih usluga putnicima. Usluge vodiča, pratioca i predstavnika organizatora putovanja ne podrazumevaju njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu – nužnu pomoć putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenim na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva vodiča, pratilaca ili predstavnika (posebno u vezi sa vremenom polazaka, zakonskim i drugim propisima i slično) obavezuju putnika; nepridržavanje pomenutih instrukcija može da dovede putnika u neprilike i neugodne situacije čije posledice, u tom slučaju, snosi u celosti.
5.3 Sve dopunske usluge ili usluge posebnog kvaliteta (posebno u vezi sa smeštajem i ishranom) koje bi putnik želeo da koristi, a nisu predviđene programom putovanja, treba posebno i blagovremeno da ugovori pisanim putem sa organizatorom putovanja pre polaska na putovanje.
5.4 Organizator putovanja nije odgovoran za usluge koje pruži i naplati partner organizatora putovanja u inostranstvu, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile previđene programom putovanja, ni pisanim putem ugovorene, kao ni za učešće putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
5.5 Trajanje (ili dužina) putovanja izražava se brojem kalendarskih dana, računajući od vremena početka do vremena završetka putovanja, bez obzira na vreme (sat) polaska prvog ili povratka poslednjeg dana putovanja. Vreme polaska ili dolaska putnika na odredište i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljeno je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona ili drugog prevoznog sredstva na koje organizator putovanja ne može uticati, te za takve slučajeve organizator putovanja ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje i ne podrazmevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da organizator putovanja ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
5.6 Za putovanja avionom, ugovoreno vreme početka putovanja predstavlja sastanak putnika na aerodromu na polasku, prvog dana putovanja, najmanje dva sata ranije u odnosu na objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vreme sletanja aviona na aerodrom u povratku, poslednjeg dana putovanja. Organizator putovanja ne može biti odgovoran ukoliko putnik iz bilo kojih razloga zakasni na prevoz, jer se radi isključivo o propustu samog putnika.
5.7 Za putovanja autobusom, ugovoreno vreme početka putovanja predstavlja sastanak putnika na mestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu 30 minuta pre objavljenog vremena polaska. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vreme dolaska autobusa poslednjeg dana putovanja na mesto polaska ili drugo mesto predviđeno programom putovanja. Svojom odlukom da uplate grupno putovanje, putnici su svesno preuzeli na sebe obavezu da se pridržavaju programa, uslova putovanja, da se kreću prema programu određenom za grupu i da se pridržavaju dogovorenih satnica. Organizator putovanja je u obavezi da realizuje navedeno putovanje sa grupom putnika i nije u obavezi da čeka pojedine putnike duže od 15 minuta, već sa grupom nastavlja putovanje. Organizator putovanja ne može biti odgovoran ukoliko putnik iz bilo kojih razloga zakasni na prevoz, jer se radi isključivo o propustu samog putnika.
5.8 Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije sadržaja turističkog programa i fakultativnih izleta tokom putovanja, zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, nacionalni praznici i slično).

5.9 U okviru razgledanja gradova navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

5.10 Promena ili odstupanje od pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom organizatora putovanja su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, organizator putovanja je dužan da ponudi putniku drugi odgovarujući prevoz, do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni između ugovorenih i pruženih usluga/član 103. ZOZP/. Organizator putovanja snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

6.1 Smeštajni objekti, prevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji svake pojedine zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja; međusobno se razlikuju po kvalitetu i nisu uporedivi po zemljama, pa ni u okviru iste zemlje. Kvalitet većine usluga predviđenih programom (posebno smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza), dakle nije po jedinstvenim, opštevažećim standardima i zavisi u najvećoj meri, pored cene, od njihove kategorizacije po propisima svake pojedine zemlje, na koje organizator putovanja nema uticaja. Organizator putovanja ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima posrednika – subagenata i/ili neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), već isključivo odgovara za opise usluga sadržane u svojim programima putovanja, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne štamparske greške daju pravo organizatoru putovanja na prigovor.
6.2 Ukoliko putnik nije posebno ugovorio usluge određenih karakteristika i kvaliteta, nema osnova za podnošenje prigovora organizatoru putovanja.

 1. SMEŠTAJ I ISHRANA

7.1 Smeštaj, obavezno naznačen u programu putovanja, sa napomenom da je po pravilu, obezbeđen u standardnim dvokrevetnim sobama, u hotelima ili smeštajnim objektima čija je kategorija naznačena u svakom pojedinom programu putovanja.
7.2 Ukoliko putnik nije izričito u pisanoj formi ugovorio smeštaj posebnih karakteristika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju, položaj ili deo objekta (glavna zgrada ili depandans), sprat, orijentaciju sobe, blizinu parkinga, blizinu auto-puta ili magistralnog puta, količinu buke i slično.
7.3 Ugovoreni smeštaj može da bude zamenjen smeštajem u objektu iste ili više kategorije, na teret organizatora putovanja, bez saglasnosti putnika. Putnik je obavezan da prihvati promenu smeštaja u drugom objektu iste ili više kategorije, u ugovorenom mestu smeštaja.
7.4 Smeštaj u objekte niže kategorije može da se izvrši samo uz saglasnost putnika i vraćanje razlike u ceni srazmerno nižoj kategoriji smeštajnog objekta.
7.5 Ako drugačije nije ugovoreno, smeštaj putnika u sobe je posle 16.00 sati na dan početka korišćenja usluga, a napuštanje soba najkasnije do 9.00 sati na dan završetka korišćenja usluga smeštaja.
7.6 Smeštaj u jednokrevetnoj sobi je na upit i uvek je uz doplatu.
7.7 Na blagovremeni upit i traženje putnika organizator putovanja može da obezbedi smeštaj u trokrevetnoj ili višekrevetnoj sobi, ali ne može da prihvati bilo kakve reklamacije u vezi sa komforom ovih soba. Trokrevetne i višekrevetne sobe su često (čak i u mnogim novim hotelima kategorije 4 i 5 zvezdica) nedovoljno prostrane – obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim ili dva pomoćna ležaja, najčešće na rasklapanje, umerene udobnosti.
7.8 Funkcionisanje klima-uređaja i grejanja u smeštajnim objektima različito je po zemljama, objektima i mesecima u toku godine; ne podrazumeva obavezno neprekidan rad 24 sata i može da bude uz doplatu, ako je to naznačeno u programu putovanja.
7.9 Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za nestanak ili krađu novca, dokumenata, dragocenosti i drugih ličnih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonske regulative, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane hotelijera.
7.10 Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa, obavezno naznačen u programu putovanja, zavisi od cene putovanja, kategorije objekta, zemlje u kojoj se nalazi i lokalnih običaja, bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja (“švedskog stola”) ili menija.
7.11 Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumeva kontinentalni doručak.
7.12 Usluga ALL INCLUSIVE ili Ultra All Inclusive podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora da bude identična ni u okviru iste kategorije hotela u jednoj istoj zemlji, a detaljno je opisana programom putovanja.
7.13 Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja usluga ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno programom putovanja. U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta, putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu uslugu ishrane.
7.14 Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu (posebno o načinu deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, zabrani pušenja i unošenja hrane i pića u sobe, poštovanju kućnog reda, zatim napuštanju sobe u određeno vreme, prikladnom odevanju u restoranima i društvenim prostorijama i slično). Organizator putovanja ne odgovara za štetu pričinjenu putniku zbog nepoštovanja pomenutih pravila u smeštajnom objektu.
7.15 Putnik nema prava na refundaciju dela cene zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja objekta ili prevoznog sredstva, i to kako u odnosu na cenu usluge smeštaja, tako i u odnosu na cenu usluge prevoza.

 1. PREVOZ

Prevoz avionom (ako drugačije nije posebno ugovoreno):
8.1 Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio-kompanija koje angažuje organizator putovanja.
8.2 Za sva putovanja avionom na redovnim linijama podrazumeva se prevoz putnika ekonomskom klasom.
8.3 U slučaju pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona (na jednom ili više redovnih ili čarter-letova tokom putovanja), organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, već se primenjuju važeći propisi i uzanse iz oblasti avio-saobraćaja.
8.4 Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru putovanja sa podacima u pasošu putnika (kao npr. davanje skraćenih i nepotpunih imena od strane putnika) može da ima za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove koje snosi putnik ili čak proglašenje karte neregularnom u toku putovanja, sa ozbiljnim posledicama za putnika, koje u tom slučaju snosi isključivo putnik.
8.5 Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu na čarter letovima od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu ili službenika agencije u poslovnici, s tim što na nekim čarter letovima putnicima neće ni biti izdavane avio karte, već će se u avion ulaziti na osnovu spiska putnika.
8.6 Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
Prevoz autobusom i transferi
8.7. Prevoz autobusom i transferi (ako drugačije nije posebno ugovoreno) obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili minibusevima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga je angažovao organizator putovanja ili njegov lokalni partner. Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus ili „double decker“), kao i druga prevozna sredstva, ako to uslovljavaju izmenjene okolonosti puta ili broj putnika koji je manji od minimalnog broja putnika koji je u programu putovanja naznačen kao uslov za izvođenje organizovanog putovanja.
8.8 Organizator putovanja zadržava pravo izrade rasporeda sedenja u autobusu, imajući u vidu potrebe starijih lica, porodica sa decom i pojedinih kategorija putnika. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u autobusu.
8.9 Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko je to posebno odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu prouzrokovanu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
8.10 Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac – vozač ima pravo da zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbednosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta ili redosled obilazaka lokaliteta. Putnik je dužan da se pridržava uputstva vodiča/pratioca – vozača (trenutak i dužina pauze i sl.).
8.11 U slučaju kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem.
8.12 Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanja saobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom organizator putovanja ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza organizatora putovanja. Ukoliko putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz člana 12 ovih Opštih uslova putovanja.

 1. PRTLJAG

9.1 Putnik se posebno upozorava da kod prevoza avionom na redovnim i čarter letovima, po pravilu, putnik ima pravo na besplatan prevoz 1 komada prtljaga do 23 kg težine, maksimalnih dimenzija 158 cm, koji predaje prilikom prijavljivanja za let, kao i pravo na 1 komad ručnog prtljaga do 8 kg težine, maksimalnih dimenzija 115 cm.
– Postoji mogućnost predavanja viška prtljaga (dodatna torba, veća torba, teža torba), s tim da će doplatu za višak prtljaga putnik plaćati prema važećim cenama avio-prevoznika.
– Iz bezbednosnih razloga u ručni prtljag ne smeju da se stavljaju oštri predmeti sa sečivom ili šiljkom (makaze, perorezi, turpije za nokte…), zapaljive ili otrovne materije, kao ni tečnosti.
– Preporučuje se putnicima da se podrobno informišu o pravilima u vezi sa prtljagom i bezbednosnim pravilima u vazdušnom saobraćaju na aerodromu „Nikola Tesla“, telefon 011 209 4000 ili preko Call centra Air Serbia, telefon 0800 111 528.
9.2 Putnik se posebno upozorava da kod prevoza autobusom putnik po pravilu ima pravo na besplatan prevoz jednog kofera (ili jedne putne torbe) u boksu za prtljag i jednog ručnog prtljaga. Deca koja nemaju svoje sedište u autobusu nemaju pravo na besplatan prevoz prtljaga.
9.3 Putnik je dužan da vodi brigu o predavanju i preuzimanju svog prtljaga prilikom ulaska i izlaska iz prevoznog sredstva, kao i o svom ručnom prtljagu unetom u avion ili autobus; neophodno je da putnik ima permanentno pod kontrolom svoj prtljag, od ulaska u hotele ili smeštajne objekte do njihovog napuštanja, posebno u holovima i zajedničkim prostorijama. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putnika (mesto parkiranja će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu).
9.4 Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag svojim ličnim podacima i da lična dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer organizator putovanja ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka isti deponuju u sef, ako je moguće.
9.5 Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni za onaj koji je stigao sa zakašnjenjem tokom ili posle putovanja avionom ili autobusom. Štete i gubitak prtljaga na letovima, putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku organizatora putovanja.
9.6 Sva svoja prava u vezi sa prtljagom koji je izgubljen, oštećen ili je stigao sa zakašnjenjem, putnik ostvaruje obraćajući se lično i direktno prevozniku, pružaocu usluge smeštaja ili osiguranja ili posredstvom organizatora putovanja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima i uzansama.
9.7 Sve posledice i troškove izazvane nepridržavanjem pravila o prtljagu u vazdušnom i drumskom saobraćaju snosi putnik.

 1. PUTNE ISPRAVE, POGRANIČNI, CARINSKI I ZDRAVSTVENI PROPISI

– Odredbe Opštih uslova putovanja i informacije objavljene u programima putovanja odnose se isključivo na državljane Republike Srbije.
– Organizator putovanja ne snosi odgovornost i nije dužan da upoznaje putnike državljane drugih država sa propisima u vezi sa putovanjima (vizni režim, carinski, zdravstveni propisi, itd.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju. Strani državljani zainteresovani ili prijavljeni za putovanja organizatora putovanja treba sami da se informišu kod nadležnih diplomatskih predstavništava i da sami blagovremeno obezbede potrebne vize.

10.1 Pasoš
– Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša.
– Službenici u turističkoj poslovnici organizatora putovanja ili ovlašćenog subagenta nisu nadležni niti ovlašćeni da utvrđuju važenje i ispravnost pasoša i putnih dokumenata putnika.
– Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi u celosti putnik.
10.2 Vize
– Posredstvom organizatora putovanja moguće je pribaviti vize za sve zemlje u koje se putuje i koje ih zahtevaju svojim propisima. Naknada za ovu uslugu određena je u skladu sa troškovima posredovanja i pribavljanja vize za svaku pojedinu zemlju.
– Putnik je obavezan da u roku predviđenom programom putovanja dostavi tačne podatke i kompletnu dokumentaciju za dobijanje vize predviđene propisima ambasada ili konzularnih predstavništava, ukoliko je sa organizatorom putovanja posebno ugovorio uslugu pribavljanja vize.
– Ukoliko organizator putovanja posreduje u pribavljanju vize, a nije dobio potrebnu dokumentaciju u predviđenom roku, smatraće se da je putnik odustao od putovanja.
– Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u traženom roku i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize usled neispravnosti pasoša i drugih priloženih dokumenata ili iz bilo kog drugog razloga.
– U slučaju da putnik samostalno pribavlja ulazne ili tranzitne vize jedne ili više zemalja snosi punu odgovornost za njihovu ispravnost i važenje.
– I kada je putnik pribavio vizu (ili vize) posredstvom organizatora putovanja treba da, prilikom preuzimanja pasoša neodložno i sam proveri da li je (su) viza(e) upisana(e) u pasoš, kao i njenu (njihovu) ispravnost, s obzirom da isključivo putnik snosi odgovornost za ispravnost sopstvenih putnih isprava.
10.3 Pogranični, carinski i zdravstveni propisi
– Putnik je dužan da u svemu poštuje carinske, devizne i druge propise Republike Srbije, tranzitnih zemalja i zemlje u kojoj boravi.
– Prema važećim carinskim propisima putnik može da iznese iz Srbije 5.000 evra u efektivi ili čekove u istoj vrednosti.
– Za putovanja maloletnih lica u pratnji punoletnih rođaka, prijatelja ili trećih lica potrebna je izjava o saglasnosti roditelja overena od strane nadležnog državnog organa.
– Ukoliko pogranične vlasti neke zemlje, zbog učinjenog carinskog ili drugog prekršaja ili iz drugih razloga ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku, organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost; u tom slučaju sve posledice i troškove u celosti snosi putnik.
– Za putovanja u vanevropske zemlje, odnosno zemlje u kojima važe posebna pravila, putnik sam treba da proveri potrebu za vakcinacijom i pribavljanjem potrebnih međunarodnih zdravstvenih dokumenata u Zavodu za zaštitu zdravlja Srbije, ul. Dr Subotića 5, telefon 011 268-45-66.
– U vezi sa svojim zdravstvenim stanjem (hronične bolesti, alergije, invaliditet i slično), putnik može da ugovori posebne usluge (kao npr. specifičnu ishranu ili poseban smeštaj); organizator putovanja ne preuzima odgovornost za posledice po tom osnovu ako njegove dopunske obaveze u vezi sa zdravljem putnika nisu precizirane posebnim ugovorom. Ukoliko putnik ne može da započne putovanje ili ne može da ga nastavi zbog svojih propusta u vezi sa putnim ispravama, pograničnim, carinskim i zdravstvenim propisima, primenjivaće se odredbe tačke 12 ovih Opštih uslova putovanja. Putnik je dužan da isplati naknadu štete koju je pričinio organizatoru putovanja ili trećim licima kršenjem pomenutih zakonskih i drugih propisa.

 1. OTKAZIVANJE UGOVORA O PUTOVANJU OD STRANE ORGANIZATORA PUTOVANJA

11.1 Organizator putovanja može da odustane od ugovora potpuno ili delimično:
– u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja programa putovanja, bile opravdan razlog organizatoru putovanja da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje;
– u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačenom u programu putovanja, o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet dana pre predviđenog početka putovanja ili u drugom roku naznačenom u programu putovanja, uz obavezu da putniku vrati uplaćena sredstva u celosti, najkasnije u roku od osam dana od dana otkaza.
11.2 U slučaju potpunog odustajanja od ugovora, organizator putovanja će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem treba da prihvati ili da odbije u roku od 24 sata.
– U slučaju da je prihvatio alternativni program putovanja (za koji se zaključuje novi ugovor), smatra se da putnik nema bilo kakva potraživanja, po bilo kom osnovu prema organizatoru putovanja, na osnovu prvobitno zaključenog ugovora.
11.3 Ukoliko se bitno promene uslovi za putovanje (promena reda letenja, kvar prevoznog sredstva, elementarne nepogode, radovi na putu, gužve u saobraćaju i na granicama, demonstracije, štrajkovi, epidemije i slično) organizator putovanja zadržava pravo da tokom putovanja promeni itinerer putovanja i redosled noćenja i obilazaka u okviru turističkog programa putovanja, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti putnika. Organizator putovanja nema u tim slučajevima obavezu isplaćivanja bilo kakve naknade putniku, ali sam snosi eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja.
11.4 Ukoliko se započeto putovanje prekine iz razloga koji se mogu podvesti pod višu silu i ne može da se nastavi, organizator putovanja ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge. U tim, vanrednim slučajevima, organizator putovanja ima obavezu da plati putniku polovinu dodatnih troškova prevoza za povratak. Ukoliko putnik ne prihvati povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom, organizator putovanja nema više obavezu da putniku obezbedi povratak i plati polovinu troškova prevoza.
11.5 Ukoliko putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, iako mu je predstavnik organizatora putovanja izrekao opomenu, organizator putovanja može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

 1. OTKAZIVANJE UGOVORA O PUTOVANJU OD STRANE PUTNIKA

12.1 Putnik može pre početka putovanja odustati od ugovora, o čemu je dužan bez odlaganja obavestiti u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj) Organizatora putovanja, s tim što se u slučaju odustanka Putnika od putovanja primenjuje sledeća skala kao osnov za obračun nadoknade koja pripada Organizatoru putovanja izražena procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom putovanja nije drugačije određeno, i to:
• ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje, u roku od 14 dana nakon rezervacije, a do 45 dana pre početka putovanja (oba uslova moraju biti ispunjena kumulativno da bi se otkaz tretirao kao blagovremeni otkaz), Organizator putovanja ima pravo naknade za učinjene administrativne troškove u visini od 1.800,00 dinara, što predstavlja deo cene putovanja izražene u dinarima;
• 5 % ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja, ali je putnik otkazao putovanje više od 14 dana nakon izvršene rezervacije;
• 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja;
• 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja;
• 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja;
• 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja;
• 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
• 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
12.2 Putnik je u obavezi da organizatoru putovanja naknadi stvarne troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog:
a) iznenadne bolesti ili smrti putnika, njegovog bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre, usvojenika i usvojioca, tazbinskog srodnika do drugog stepena zaključno;
b) elementarne nepogode ili zvanično proglašenog vanrednog stanja zemlje putovanja ili poziva za vojnu vežbu putnika.
– Za navedene slučajeve putnik je obavezan da dostavi organizatoru putovanja dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja (potvrdu lekara opšte medicine, umrlicu, poziv za vojnu vežbu i sl.). Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja.
– Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkazivanje ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraza, epidemija i drugih bolesti, nepogodnih klimatskih uslova i slično za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa.
– U slučaju otkazivanja zbog bolesti, smrti ili drugih razloga koji su pokriveni polisom putnog osiguranja, novac putniku vraća kompanija osiguranja čiju polisu poseduje.
– Putniku se, u slučajevima predviđenim ovim Opštim uslovima putovanja, novac vraća na isti način uplate koji je i sam koristio (gotovinom ili uplatom na račun), u roku od četrnaest dana od dana odustanka putnika od putovanja.
– Kod otkazivanja ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen za zakonske i druge obaveze i eventualno posredovanje u pribavljanju ulaznih viza.
– Putnik ima pravo da odredi drugo lice koje će umesto njega putovati (pod uslovom da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje); u takvom slučaju putnik je u obavezi da organizatoru putovanja nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika. U slučaju zamene putnika drugim licem, organizator putovanja će raskinuti prvobitno zaključen Ugovor o putovanju sa putnikom i zaključiti novi Ugovor o putovanju sa drugim licem.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA

– Putno osiguranje nije uključeno u cenu putovanja.– Organizator putovanja ovim putem obaveštava putnika o mogućnostima obezbeđenja polise zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranja prtljaga, osiguranja od posledica nesrećnog slučaja i osiguranja od otkazivanja putovanja.– Organizator putovanja, korisnici njegove franšize, kao i njegovi subagenti, su samo posrednici prilikom ponude putnog osiguranja.– Ugovor o osiguranju se zaključuje između putnika i osiguravajuće kompanije kojoj se eventualni zahtevi upućuju direktno. Organizator putovanja preporučuje putnicima da, pre polaska na putovanje, pribave polisu Međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama organizatora putovanja moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove do visine ugovorene polisom osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja osiguravača TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o., kao i Opšti uslovi osiguranja ovog osiguravača, da ih u celosti prihvata i da je upoznat i sa drugim vidovima osiguranja koji su mu ponuđeni.– Organizator putovanja naglašava da ako putnik nije u mogućnosti da, na zahtev pograničnih vlasti stavi na uvid polisu osiguranja to bi moglo, u nekim prilikama, da bude razlog za uskraćivanje dozvole za nastavak putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu organizator putovanja ima depozit u visini od 10.000,00 EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000,00 EUR kojom se za slučaj: A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj: B) naknade štete obezbeđuje se naknada štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Polisi osiguranja garancija putovanja broj 470000045544 od 10.11.2020. godine važi od 01.10.2020. godine do 01.10.2021. godine. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, broj telefona: +381 11 3305100, broj telefaksa: +381 11 3122420, e-mail adresa: [email protected], pisanim putem ili telegramom na adresu TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Milutina Milankovića 7a ili na e-mail: [email protected].(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTA-e.)

 1. POMOĆ PUTNIKU TOKOM PUTOVANJA

U hitnim slučajevima, za pomoć, kao i za reklamacije, putnik može da kontaktira organizatora putovanja putem telefona +381 11 4 159 159 radnim danima od 8.00 do 20.00 sati, a subotom od 9.00 do 15.00 sati, odnosno 24 sata dnevno putem telefona +381 64 645 62 30 ili faksa +381 11 24 24 990.
– U hitnim slučajevima putnik treba da obavesti organizatora putovanja o mestu u kome se nalazi, nazivu smeštajnog objekta, adresi i broju telefona, faksa ili e-mejla putem kojeg može da bude kontaktiran u mestu trenutnog boravka.

 1. REKLAMACIJA (PRIGOVOR) PUTNIKA

Način i uslovi rešavanja reklamacije (prigovora) putnika
15.1 Putnik je obavezan da, bez odlaganja i na licu mesta, saopšti prigovor predstavniku organizatora putovanja, a ako ovaj nije dostupan direktno organizatoru putovanja.
15.2 Putnik treba da sarađuje u dobroj nameri da se na licu mesta otklone uzroci prigovora i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
– Putnik bi trebalo da sačeka razumno vreme potrebno da se otklone kvarovi, nedostaci ili drugi uzroci koji su prouzrokovali prigovor (prekid u snabdevanju vodom ili strujom, kvar uređaja za grejanje ili hlađenje, kvar lifta, promena smeštaja, itd…) i da prihvati realno moguće i zadovoljavajuće rešenje u datim okolnostima.
15.3 Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta u roku od 48 sati, putnik je u obavezi da uruči predstavniku organizatora putovanja pisani prigovor u dva primerka koji obe strane potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ovog prigovora.
15.4 Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezan u roku od petnaest dana od dana završetka putovanja,  odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju  (pisanu reklamaciju  na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke,  i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga.
15.5 Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta (istog dana ili tokom putovanja), putnik je obavezan da to naznači u dopunskoj izjavi koju treba da uruči predstavniku organizatora putovanja.
15.6 Organizator putovanja neće razmatrati grupne reklamacije. Svaki putnik, potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora (ili u ime lica sa urednim punomoćjem za zastupanje) podnosi pojedinačno eventualnu reklamaciju.
15.7 Organizator putovanja će razmatrati samo u roku dostavljene i dokumentovane reklamacije. Na prodajnom mestu organizatora putovanja istaknuto je uputstvo o postupku po reklamaciji u kome je, pored ostalog, označena osoba koja je nadležna da reklamaciju primi. Organizator putovanja je dužan da putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Reklamacija se može izjaviti usmeno u prostorijama organizatora putovanja. Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije putnika.
15.8 Organizator putovanja je dužan da dostavi putniku odgovor u pisanoj formi najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije (prigovora) i da isplati razliku u ceni u slučaju opravdane reklamacije u roku od 15 dana računajući od dana prijema zahteva. Ukoliko organizator putovanja iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu putnika u roku koji je dogovoren, dužan je da o jednokratnom produžetku roka za rešavanje reklamacije obavesti putnika i navede rok u kome će je rešiti, kao i da pribavi saglasnost putnika na produženje roka.
15.9 Razlika u ceni na osnovu reklamacije putnika može da dostigne samo iznos reklamiranog i neizvršenog dela usluge i ne može da obuhvati već iskorišćene usluge, niti da dostigne iznos celokupne cene putovanja.
15.10 Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge.
15.11 Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene ili neki drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora putovanja za rešenje spora, pa se na taj način odriče svih daljih potraživanja prema organizatoru putovanja. Smatraće se da je vraćanjem putniku razlike u ceni postignut dogovor sa njim u skladu sa zakonskim propisima i ovim Opštim uslovima putovanja.
15.12 U slučaju da eventualni spor ne mogu da reše međusobnim sporazumom, putnik i organizator putovanja saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), Beograd, Kondina 14.
15.13 Svaki zahtev putnika za pokretanje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje reklamacije, smatraće se preuranjenim. Isto tako, obaveštavanje javnosti posredstvom medija o nastalom sporu pre isteka roka za rešavanje reklamacije, organizator putovanja će smatrati nedobronamernim, kao i povredom postignutog sporazuma i potpisanog ugovora o putovanju.
15.14 U slučaju sudskog spora u vezi sa ugovorom o putovanju nadležan je sud prema sedištu organizatora putovanja.

 1. PROGRAM PUTOVANJA NA ZAHTEV PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE

16.1 Program putovanja na zahtev putnika Program putovanja na zahtev putnika je kombinacija dve ili više usluga koje se ne nalaze u objavljenoj ponudi organizatora putovanja, već ga je napravio na zahtev putnika koji sa organizatorom putovanja potpisuje ugovor o tom putovanju.
– Na ovako napravljen program se analogno primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova putovanja, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.
Ukoliko putnik odustane od ugovora o putovanju dužan je da o tome u pisanoj formi (lično u poslovnici, mejlom ili preporučenom poštom) izvestiti organizatora putovanja. Datum naveden na dopisu o otkazivanju ugovora o putovanju predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru putovanja i/ili ponudom za putovanje izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu traženog putovanja, ako programom putovanja i/ili ponudom za putovanje nije drugačije određeno, s tim da:
– ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje, u roku od 14 dana nakon rezervacije, a do 60 dana pre početka putovanja (oba uslova moraju biti ispunjena kumulativno da bi se otkaz tretirao kao blagovremeni otkaz), organizator putovanja ima pravo naknade za učinjene administrativne troškove u visini od 1.800,00 dinara, što predstavlja deo cene putovanja izražene u dinarima;
• 5 % ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja, ali je putnik otkazao putovanje više od 14 dana nakon izvršene rezervacije;
– 15% ako se putovanje otkaže od 59 do 30 dana pre početka putovanja,
– 20% ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
– 40% ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
– 80% ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
– 90% ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
– 100% ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
– Ukoliko je na zahtev putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude organizatora putovanja (npr. prevoz avionom i kružna tura) naknada za otkazivanje ugovora o putovanju se obračunava po pojedinačnoj usluzi, a zatim se pravi zbir.
16.2 Pojedinačne usluge i “rezervacije na upit”
– Ukoliko putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu organizator putovanja nastupa samo kao posrednik u prodaji tuđe usluge i nema pravni položaj organizatora, već samo posrednika.
– Za pojedinačne usluge i “rezervacije na upit” putnik polaže depozit na ime troškova rezervacije koji ne može da bude manji od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara, na dan uplate.
– Ukoliko rezervacija koju izvrši organizator putovanja bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu usluge.
– Ukoliko organizator putovanja ne potvrdi rezervaciju u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća putniku.
– Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju koja je u celosti u skladu sa traženjem putnika, organizator putovanja zadržava iznos depozita u celosti.
– Organizator putovanja u svojstvu posrednika – osim zbog svoje grube nepažnje – ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod pojedinačnih turističkih usluga na zahtev putnika za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružalaca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, izleta, rent-a car-a, nabavke ulaznica, korišćenje sefa i slično).
– Zaključenjem ugovora o svakoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluga.
– Kod otkazivanja pojedinačnih usluga od strane putnika primenjuje se sledeća skala za obračun nadoknade koju plaća putnik, ukoliko programom putovanja i/ili posebnom ponudom nije drugačije naznačeno:
a) za hotelski smeštaj
– 10% ako se otkaže do 30 dana pre početka koriščenja,
– 15% ako se otkaže 29 do 22 dana pre početka korišćenja,
– 25% ako se otkaže 21 do 8 dana pre početka korišćenja,
– 50% ako se otkaže 7 dana pre početka korišćenja,
– 100 % ako se otkaže 6 do 0 dana pre početka korišćenja, ili u toku korišćenja hotelskog smeštaja.
b) za zakup apartmana po jedinici
– 20% ako se otkaže do 45 dana pre početka korišćenja,
– 50% ako se otkaže 44 do 30 dana pre početka korišćenja,
– 70% ako se otkaže 29 do 16 dana pre početka korišćenja,
– 100% ako se otkaže 15 do 0 dana pre početka korišćenja ili u toku korišćenja apartmana.
16.3 Ostale pojedinačne usluge
Kod otkazivanja ostalih pojedinačnih usluga (npr. ulaznice za pozorišne i operske predstave, sportske i druge priredbe, karte za prevoz autobusom, železnicom, itd.) putniku se obračunavaju troškovi otkazivanja u visini stvarnih troškova obračunatih od strane pružaoca pojedinačne usluge i troškova posredovanja, a najviše do pune cene svake ugovorene pojedinačne usluge.
Kod blagovremenog storniranja ulaznica i putnih dokumenata za prevoz avionom, železnicom ili autobusom, kada je za refundaciju neophodno da putnik vrati već primljena putna dokumenta ili ulaznice, ukoliko ih putnik ne vrati (u slučaju da su mu već uručene), biće mu zaračunate pune cene.

 1. INFORMACIJE O PUTOVANJIMA

– Usmene informacije na prodajnim mestima o sadržaju programa i kvalitetu usluga koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora putovanja i ne mogu da budu osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
– Podaci o klimi, temperaturama, kursevima valuta i slično, navedeni u programima putovanja su okvirni, potiču iz različitih izvora i podložni su promenama, pa se smatraju okvirnim informacijama, koje takođe, ne mogu da budu predmet prigovora organizatoru putovanja.

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

– Putnik je upoznat da je organizator putovanja usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da lični podaci putnika i saputnika sa potvrde – ugovora o putovanju, kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, e-mail adresa, poštanska adresa stanovanja, i sl., koje putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke organizator putovanja može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

– Organizator putovanja može programom putovanja i/ili posebnim uslovima putovanja da predvidi drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove putovanja zbog posebnih uslova i pravila koje propisuju neposredni pružaoci usluga i iz drugih razloga.
– Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja navedeni u ovom tekstu važe od 01.10.2020. godine, kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi putovanja objavljeni 25.01.2020. godine.

PRILOG 3: Opšta pravila turističke agencije “Jungle Travel” + -

YUTA STANDARDI ZA OPŠTE USLOVE PUTOVANJA  

Na osnovu ĉlana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor TA “JUNGLE TRAVEL DOO“ iz Beograda ul Gospodar Jevremova 49 PIB: 104677446 Mat.br.20211857 dana 20.11.2020. god. utvrđuje sledeće:

 

OPŠTI USLOVE PUTOVANJA

 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom  u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora  sa istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ JUNGLE TRAVEL DOO” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.

Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na naĉin na koji je Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno.  Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

 1. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
 • U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo Organizator saglasio,
 • Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
 • Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku,
 • Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
 • Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 1. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
 • Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
 • Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
 • Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
 • Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
 • Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
 • Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
 • Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
 • Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
 • Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.
 1. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora  i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.

Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji,  pripreme i organizacije putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu  koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

 1. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) – Organizator ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za slilčan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama  ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca  usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice,  prevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili  mestu   opredeljenja – već samo  označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska  u sobu  u  kasnim večernjim časovima, napuštanja  hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti. Promena ili odstupanja  pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.

Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

 1. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
  • Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:
 • Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
 • Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
 • Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
 • Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga,
 • Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta,
 • Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
  • Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:
 • Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija),
 • Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi,
 • Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak,
 • Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom putovanja.

U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru  putuju deca, starija lica, ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati  broj sedišta,
 • Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja,
 • Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova,
 • Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. – Putnik je dužan da se pridržava uputstava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),
 • Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja,
 • Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima,
 • Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa propisima i običajima,kojima se regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.
 1. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih  i drugih   isprava   i   Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti  ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja  itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.

 1. PRTLJAG: Posebno se upozorava Putnik daPrevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.

Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta,  i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo(lični portljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja,  ili direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim meĊunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika (prevoz će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.

Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne  preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.

Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lična dokumenta,  stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako je moguće.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.

 1. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
  • Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (ĉl.879 ZOO).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

 • Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
 • Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

 • Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

 1. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
  • Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja, 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja, 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja, 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

 1. kod brodskih krstarenja-

5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja, 15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,

30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja, 50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja, 80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,

95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta

 1. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, Đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaţe do 120 dana pre početka putovanja, 20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja , 50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja, 100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog  mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:

 • iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i

usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca – poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi Ugovor.

U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

 • Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili  da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom
 1. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
 1. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog leĉenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 1000,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A20 u visini od 200.000,00 eura, kojom se za sluĉaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o zastupanju u osiguranju od 13.11.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarsko društvo za osiguranje Globos osiguranje a.d.o Beograd, ul. Bul. Mihajla Pupina 165d, Polisa broj IN-0000008 od 20.11.2020. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje se na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 1. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno  dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja

+381112400213,  faksa  +381113863841,  radnim danima od  09-19h, subotom od 10-14h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: [email protected] Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora,  mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se moţe kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od petnest dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju  (pisanu reklamaciju  na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke  i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Poželjno je da reklamaciju  Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, u Gospodar Jevremovoj ulici  br 49 .

Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija  u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene  po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa.

Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

 1. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
  • Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po  zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja, 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja, 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja, 90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

 • Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu,koja ne obuhvata uslugu noćenja Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kusru, na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti. Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja… koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka liĉnosti. Putnik je saglasan da liĉne podatke Organizator moţe koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
 1. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – Đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.

Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14  za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije.

Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika  dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа, na način predviđen propisima R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2020. god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi doneti 14.01.2020. godine I  objavljeni 01.02.2020. godine.